9 rad ako sa pripraviť na STK Padáň a ako sa vyhnúť potiažam.

Príprava vozidla

1. Pravidelná technická alebo emisná kontrola vyžaduje :

 • originál osvedčenia o evidencii časť II(tieto doklady sú vydávané od 01.06.2010).
 • ak ide o doklady vydané k vozidlu v období od 01.03.2005 do 01.06.2010, potom originál osvedčenia o evidencii(papierový doklad formátu A4)
 • pri dokladoch vydaných pred 01.03.2005 – originál technického preukazu vozidla
 • potvrdenie o montáži fólií, ak ich má vozidlo nalepené
 • ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu treba predložiť originál protokol od plynového zariadenia
 • Ak bolo zadržané osvedčenie o evidencii, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou príslušného osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom; protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

          Pri pravidelnej EK treba k uvedeným dokladom navyše predložiť:

doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu prestavby vozidla podľa § 18 ods. 16 písmeno b) zákona (725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) a kópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby vozidla vrátane príloh podľa § 18 ods. 16 písm. c) zákona, ak ide o emisnú kontrolu pravidelnú vykonanú v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii časti II.

2. Povinná výbava na STK Padáň

 • výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č.27
 • reflexný odev, ktorý musí byť umiestnený v dosahu vodiča
 • náhradné koleso, príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky
 • autolekárnička (skontrolujte dátum expirácie)

3. Čisté vozidlo

 • vozidlo musí mať čitateľné evidenčné číslo vozidla, výrobné číslo (VIN) a výrobný štítok, má byť umyté a vyčistené

4. Sklá

 • zasklievanie vozidla musí byť celistvé
 • na čelnom skle nesmú byť praskliny s priemerom väčším ako 20 mm
 • Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať fólie, ktoré sú schválené a označené schvaľovacou značkou (ďalšie informácie §13 ods.2 zo zákona 106/2018 Z.z.)

 

5. Osvetlenie

 • všetky svetlá na vozidle musia byť funkčné
 • funkčné musí byť aj manuálne alebo automatické nastavovanie výšky svetiel

6. Klaksón

 • skontrolujte si funkčnosť zvukového a svetelného výstražného znamenia

7. Pneumatiky

 • minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm
 • skontrolujte si, či sú pneumatiky v poriadku (aj rezerva) – bez poškodení

8. Brzdy

 • účinnosť a súmernosť bŕzd si amatérskym spôsobom neskontrolujete, môžete si skontrolovať účinnosť parkovacej (ručnej) brzdy v stúpaní 
 • skontrolujte si hladinu brzdovej kvapaliny

9. Prevádzkové kvapaliny

 • na vozidle nesmie dochádzať k zjavnému úniku ktorejkoľvek prevádzkovej kvapaliny (voda, palivo, olej, brzdová kvapalina, kvapalina do ostrekovačov)

STK padan osvedcenie rezervacia