FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede
Pri pravidelnej TK/EK treba predložiť :

– originál osvedčenia o evidencii časť II (tieto doklady sú vydávané od 01.06.2010)

– ak ide o doklady vydané k vozidlu v období od 01.03.2005 do 01.06.2010, potom originál osvedčenia o evidencii (papierový doklad formátu A4)

– pri dokladoch vydaných pred 01.03.2005 – originál technického preukazu vozidla

– ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu treba predložiť originál protokol od plynového zariadenia

– ak bolo zadržané osvedčenie o evidencii, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou príslušného osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom; protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu

– pri pravidelnej EK treba k uvedeným dokladom navyše predložiť:
doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu prestavby vozidla podľa § 18 ods. 16 písmeno b) zákona (725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) a     kópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby vozidla vrátane príloh podľa § 18 ods. 16 písm. c) zákona, ak ide o emisnú kontrolu pravidelnú vykonanú v  súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii časti II

Povinná výbava

– výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č.27 reflexný odev, ktorý musí byť umiestnený v dosahu vodiča náhradné koleso, príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky autolekárnička (skontrolujte dátum expirácie)

"Je možné dať si skontrolovať technický stav vozidla aj mimo lehôt vyžadovaných legislatívou? Je možné dať si skontrolovať na STK napríklad brzdy?"

Áno, nechať si skontrolovať vozidlo v celom alebo čiastočnom rozsahu umožňuje tzv. zvláštna kontrola. Uvedený druh kontroly umožňuje, na základe žiadosti držiteľa, overiť celkový technický stav vozidla alebo iba jeho časť, aj mimo zákonom ustanovených lehôt. Uvedenú možnosť kontroly využívajú zákazníci najmä pred dlhšou cestou napr. pred cestou na dovolenku, po oprave bŕzd, osvetlenia atď. Zákazník obdrží protokol o technickom stave, ktorý ho informuje o súčasnom technickom stave vozidla, so zaznamenaním všetkých chýb na vozidle, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť prepravovaných osôb, životné prostredie, ako aj bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky

Čisté vozidlo

– vozidlo musí mať čitateľné evidenčné číslo vozidla, výrobné číslo (VIN) a výrobný štítok, má byť umyté a vyčistené

Sklá

– zasklievanie vozidla musí byť celistvé

– na čelnom skle nesmú byť praskliny s priemerom väčším ako 20 mm

– na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať fólie, ktoré sú schválené a označené schvaľovacou značkou (ďalšie informácie §13 ods.2 zo zákona 106/2018 Z.z.)

Osvetlenie

– všetky svetlá na vozidle musia byť funkčné

– funkčné musí byť aj manuálne alebo automatické nastavovanie výšky svetiel

Klaksón

– skontrolujte si funkčnosť zvukového a svetelného výstražného znamenia

Pneumatiky

– minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm

– skontrolujte si, či sú pneumatiky v poriadku (aj rezerva) – bez poškodení

Brzdy

– účinnosť a súmernosť bŕzd si amatérskym spôsobom neskontrolujete, môžete si skontrolovať účinnosť parkovacej (ručnej) brzdy v stúpaní

– skontrolujte si hladinu brzdovej kvapaliny

Prevádzkové kvapaliny

– na vozidle nesmie dochádzať k zjavnému úniku ktorejkoľvek prevádzkovej kvapaliny (voda, palivo, olej, brzdová kvapalina, kvapalina do ostrekovačov)